Wey­mann, Al­fred

Fach­lei­ter am Stu­di­en­se­mi­nar (evan­ge­li­sche Re­li­gi­on)
Vor­stand des Ehe­ma­li­gen­ver­eins (Re­fe­rent Schü­ler­ka­pel­le),
Re­dak­ti­on des Jah­res­be­richts

Fä­cher: Ev. Re­li­gi­on, La­tein