Scherz, Jörg

SV-Be­ra­tungs­leh­rer,
Be­treu­ung der Schü­ler­zei­tung „Ros­tra“,
Lei­ter der Ge­schichts-AG,
Be­treu­ung des Ge­schichts­wett­be­werb,
Be­treu­ung der AG So­zia­les Ler­nen

Fä­cher: Deutsch, Ge­schich­te, (Po­li­tik, Sport)